מכוניות - מאמרים


הסכם למכירת רכב

מתוך האתר www.ascii.co.il:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
הסכם למכירת רכב
שנערך ונחתם ב_________ ביום ___ בחדש ___ שנת ____
בין: ____________________
ת.ז. מספר ____________
מרחוב _______________
(להלן:" המוכר").
מצד אחד
לבין: _______________________
בעל ת.ז. מספר ____________
מרחוב __________________
(להלן: "הקונה").
מצד שני
הואיל: והמוכר הנו הבעלים והמחזיק של רכב מדגם __________ שנת ייצור _____ מספר רישוי ____________ מספר שלדה __________ מספר מנוע ___________ ( להלן :הרכב )
והואיל: והמוכר מצהיר כי הרכב הנו רכב מיד ראשונה / שנייה / שלישית * וכי הרכב נקי מתאונות או פגיעות אחרות אשר יש בהם להשפיע על תקינות הרכב .
והואיל: המוכר מצהיר כי הרכב עבר עד למועד חתימת ההסכם __________ ק"מ וכי לא נעשו כל שינויים או תיקונים למד האוץ ורשם הנסיעות.
והואיל: המוכר מצהיר כי הרכב נקי מכל שעבוד ו/או עיקול ו/או זכויות צד שלישי כל שהן.
והואיל: והמוכר מצהיר שברצונו למכור את זכויותיו ברכב לקונה וברצון הקונה לקנות את זכויות המוכר ברכב הכל בכפוף ובהתאם לתנאי ההסכם.
והואיל: והמוכר מצהיר כי הרכב נשמר ותוחזק כיאות לרכב מסוגו וגילו והנו כשיר לתנועה וכי הוא עבר טסט ורשיון הרכב (טסט) בתוקף עד ליום _____ וכי אין לפי מיטב ידיעתו של המוכר כל סיבה או עילה שרשיון הרכב לא יחודש בשנית.
לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלהלן:
1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ותנאי מתנאיו.
2. והמוכר מעביר לקונה את זכויותיו ברכב בתמורה לסכום של __________ שקלים אשר ישולמו למוכר על ידי הקונה במעמד העברת הבעלות ברכב במשרד הרישוי על שם הקונה.
3. הקונה מצהיר כי ידוע לו שהביטוח שהיה בתוקף על הרכב יבוטל וכי על הקונה לדאוג להוצאת ביטוח על שמו.
4. מוסכם על הצדדים כי כל הדוחות שניתנו או יינתנו כנגד הרכב עד למועד העברת החזקה ברכב יחולו וישולמו כל ידי המוכר וממועד זה ואילך יחולו על הקונה. מועד הדו"ח ייחשב בהתאם למועד המופיע על הדוח.
5. המוכר מצהיר כי הרכב נקי מכל שיעבוד או עיקול או זכויות צד שלישי . בכל מקרה שיתברר כי הזכויות ברכב מעוקלות או משועבדות ידאג המוכר להסירם בתוך חמישה ימים ממועד גילוי קיום העיקול או השעבוד.
6. התשלום למוכר על ידי הקונה יעשה במזומן או בהמחאה בנקאית לטובת הקונה.
7. במעמד העברת הזכויות לקונה ימסור המוכר לקונה את כל ניירות הרכב ורשיונותיו לרבות ספר הטיפול של הרכב וכל זוגות המפתחות של הרכב.
8. המוכר מתחייב שמיום החתימה על הסכם זה ועד להעברת הזכויות ברכב על שם הקונה ישמור על הרכב במצבו כפי שהוא ביום החתימה על הסכם זה.
9. אם המוכר לא יעביר את זכויותיו ברכב ואת החזקה ברכב לקונה במועג כפי שהתחייב על פי הסכם זה ישלם המוכר לקונה סך של -.__ $ (_________דולר של ארה"ב) לכל יום של פיגור במסירת החזקה והעברת הבעלות ברכב לקונה, וזאת מבלי לפגוע בזכויות הקונה לכל סעד משפטי אחר ו/או לתביעת דמי נזיקין גבוהים יותר.
הסכום הנ"ל ישולם בשקלים ישראליים לפי השער היציג של הדולר של ארה"ב המפורסם במועד התשלום.
10. לא קיים הקונה תנאי מתנאי הסכם זה או התחייבות כלשהי המוטלת עליו על פי הסכם זה או לא קיים אותם במועד, זכאי המוכר, מבלי לפגוע בכל זכות שבידו , לבטל את ההסכם ובין היתר לתבוע החזרה מיידית של הרכב.
11. כתובות הצדדים לצורך הסכם זה:
המוכר: הכתובת המפורטת במבוא להסכם.
הקונה: הכתובת המפורטת במבוא להסכם.
12. כל הודעה שתשלח לצד כל שהוא לפי כתובתו הנ"ל תחשב כנמסרה לתעודתה בתום 72 שעות מיום הפקדתה בסניף בית הדואר.
ולראיה באו הצדדים על החתום,
הקונה המוכר
מכר רכב
blogTV Live
Copyright©1996-2014, תפוז אנשים בע"מ