עזרה בלימודים ושיעורי בית - מאמרים


מאגר שאלות לבגרות בהיסטוריה יחידה א´ (כיתה י´)

תקופה ראשונה - תקופת בית שני


היהודים ביהודה בתקופה הפרסית


הכרזת כורש

1. הסבר את הגורמים לפרסום ההכרזה ע"י כורש.
2. הצג את תוכנה של ההצהרה והסבר את משמעותה/חשיבותה לגבי היהודים בגלות בבל.

מושגים: הכרזת כורש .


שיבת ציון

1. הסבר את המטרות או היעדים של שבי ציון .
2. תאר את ההרכב החברתי של העולים ואת מנהיגיהם.
3. הצג את הקשיים של שבי ציון בבואם לארץ ישראל, או את הקשיים בעת בנית בית המקדש והסבר במה הם עיכבו את בנית בית המקדש וכיצד שבי ציון התמודדו עם קשיים אלה, או הסבר מדוע "צרי יהודה ובנימין" רצו לקחת חלק בבנין בית המקדש ומדוע נדחו ע"י שבי ציון.


עזרא ונחמיה

1. עלית עזרא - תאר והסבר את נסיבות עלייתו ואת יעדיו/ מטרותיו .
2. הסבר את מעמדו וסמכויותיו של עזרא.
3. תאר את פעולותיו השונות של עזרא (גרוש הנשים הנוכריות, קריאת התורה בציבור) עפ"י הנקודות הבאות: המטרות של כל פעולה, הקשיים בהם נתקל ותוצאות / משמעות של פעולתו.
4. עלית נחמיה - הסבר את הסיבות למינויו, נסיבות עלייתו ומטרותיו.
5. הסבר את הסיבות למינויו, מעמדו וסמכויותיו של נחמיה.
6. תאר את פעולותיו השונות של נחמיה (בניה ושיקום של ירושלים, רפורמות חברתיות, גרוש הנשים הנוכריות וכריתת אמנה) עפ"י הנושאים הבאים: המטרות של כל פעולה, הקשיים בהם נתקל ותוצאות / משמעות של פעולותיו.
7. הסבר מי היו המתנגדים העיקריים לנחמיה ביהודה ומחוצה לה ועל מה היו המחלוקות ביניהם, או מה היו גורמי ההתנגדות לנחמיה.
8. מושגים: א. עזרא הסופר
ב. האמנה
ג. קריאת התורה בציבור.
חיי הרוח בישוב היהודי בתקופה הפרסית

1. הסבר את ניגודי ההשקפות / ניגודי הדעות בקרב שבי ציון לגבי היחס לעמים הנוכריים ותאר את ביטוייה המעשיים של המחלוקת. נוסח אחר – הצג את שתי הגישות (הגישה הבדלנית והגישה האוניברסלית) להגדרת הזהות היהודית, כפי שבאו לידי ביטוי בוויכוח על שאלת גירוש הנשים הנוכריות בתקופת עזרא ונחמיה.
2. תאר את מערכת היחסים בין היהודים לשומרונים בתקופה הפרסית והסבר מדוע נגרם הקרע הסופי ביניהם.

מושגים:
א. שומרונים
ב. כוהן גדול
היהודים והעולם ההלניסטי

האימפריה של אלכסנדר מוקדון

1. הצג את מדיניותו של אלכסנדר מוקדון כלפי התושבים באזורים שכבש.

התרבות ההלניסטית

1. הצג את מרכיביה / מאפייניה של התרבות ההלניסטית.
2. הסבר את תפקידיהם וחשיבותם של מוסדות האוטונומיה של מדינת יהודה בתקופה היוונית.
3. תאר את מדיניותו של אלכסנדר מוקדון כלפי התושבים באיזורים שכבש ומה היו מטרותיו במדיניות זו?


תהליכי ההתיוונות ביהודה עד גזרות אנטיוכוס

1. הסבר את המניעים להתיוונות, או תאר והסבר כיצד חדרה התרבות ההלניסטית ליהודה ומה היו הביטויים המעשיים של השפעתה על יהודה בתקופת בית תלמי ובתקופה הסלווקית עד גזרות אנטיוכוס. הסבר כיצד בית טוביה השתתף בתהליך זה, או כיצד הוא מהווה דגם להתיוונות ביהודה.
2. הסבר את ההבדלים שחלו בתהליך ההתיוונות בארץ ישראל בין תקופת שלטון בית תלמי לבין תקופת שלטון בית סלווקוס.
3. הרפורמה ההלניסטית של יאסון - הסבר את נסיבות מינויו לכהן הגדול, את הגורמים לרפורמות שביצע, תוכנן ומשמעותן (פוליטית וכלכלית).
4. ירושלים בידי המתיוונים הקיצוניים - תאר והסבר את נסיבות מינויו של מנלאוס לכהן גדול, פעילותו ותגובת העם (גם פרק 9).
5. מושגים: א. הלניזם
ב. תרגום השבעים.
ג. פוליס הלניסטית.
ד. התיוונות.


תקופה שניה –
נושאים נבחרים מתולדות ישראל והעמים בשנים 1870 - 1905


מדיניות הפנים בגרמניה

1. מבנה או מאפייני השלטון בגרמניה לאחר האיחוד (1871),
2. הכוחות החברתיים בגרמניה והשפעתם / חשיבותם, או הסבר את חולשות הרייך השני.
3. שאלה כללית – הסבר את התמורות והתהליכים הכלכליים-חברתיים והפוליטיים שאפיינו את גרמניה בשנים 1870-1914.
4. הדרכים שנקט ביסמרק על מנת לבסס את אחדותה של גרמניה (מאבקיו בקתולים, סוציאליסטים וליברלים). לגבי כל מאבק תאר והסבר את הגורמים, הדרכים לניהול המאבק והתוצאות (או הגורמים לכישלונו של ביסמרק).
נוסח אחר - הסבר את מדיניותו של ביסמרק כלפי הקבוצות הבאות בחברה
הגרמנית - הכנסיה הקתולית, הסוציאליסטים ומעמד הפועלים, הליברלים
והבורגנים.

תהליכי השתלבות ודחיה של היהודים בגרמניה משנות השבעים של המאה ה-19 ועד מלחמת העולם הראשונה


תהליך שילוב היהודים

1. תהליך האמנסיפציה בגרמניה – הצג את תוכנו והסבר את משמעותו / חשיבותו ואת תגובות היהודים כלפיו.
2. הסבר את השתלבות היהודים בגרמניה, או ברייך השני, בתחומים הבאים: פוליטי, חברתי-כלכלי, רוחני-תרבותי.

תהליכי דחיה של היהודים

1. שאלה כללית – הצג את הביטויים/הגילויים לדחיה של היהודים בגרמניה בתחומים השונים.
2. הסבר את ייחודה של האנטישמיות המודרנית ומדוע נקלטה בעוצמה רבה בגרמניה.
3. הצג את הפעילות לקידום והטמעה של האנטישמיות בגרמניה במטרה לדחוק את היהודים ולמנוע את השתלבותם, או הצג את גילוייה/ ביטוייה של האנטישמיות בגרמניה בתחומים השונים (כתבי עת אנטישמיים, מפלגות אנטישמיות ואנטישמיות ממשלתית).האימפריה העות´מנית

1. תקופת שלטונו של הסולטאן עבד אלחמיד השני – מאפייני שלטונו, גורמי החולשה של האימפריה העות´מנית והביטויים לכך.
2. "השאלה המזרחית" - הסבר את האינטרסים של מעצמות אירופה בשטחי האימפריה העות´מנית ואת הגילויים/הביטויים של מעורבותן המדינית, הצבאית והכלכלית.
3. מהפכת ה"תורכים הצעירים" (1908) – הגורמים למהפיכה, או המטרות של התורכים הצעירים, ודרכי שלטונם באימפריה העות´מנית עד מלחמת העולם הראשונה.
4. מושגים:
א. התורכים הצעירים.
ב.קפיטולציות.
ג. הסולטאן עבד אלחמיד השני.


העליה הראשונה

1. העליה הראשונה - הסיבות לעליה, ההתארגנות וההכנה של העולים לעליה ולהתיישבות בארץ ישראל, היקפה ומאפייני העולים בהיבטים הבאים: ארצות המוצא, מצב משפחתי, הרכב כלכלי, חברתי ותרבותי של העולים, או הסבר מדוע העלייה הזו נחשבת כעליה הציונית הראשונה.

2. מה היו הקשיים של קבוצות העולים השונות בעליה הראשונה (למשל קשיי העולים במושבות הראשונות, הקשיים של חברי ביל"ו והקשיים של העולים מתימן) וכיצד התמודדו איתם, או מה היו התוצאות של קשיים אלה (למשל, משטר התמיכה של הברון, הקמת גדרה).
3. תמיכתו של הברון רוטשילד במושבות או שיטת האפוטרופסות - תאר והסבר את מניעי העזרה, או את מטרותיה, מאפייני שיטת התמיכה, יתרונותיה וחסרונותיה והגורמים למעבר לחסות JCA, או מה הניע את רוטשילד למסור את הטיפול במושבות ליק"א.
.
4. הצג את מפעלו של אליעזר בן יהודה בהחייאת השפה העברית והסבר את תרומתו/חשיבותו.
5. מה היו המניעים לעליית יהודי תימן בימי העליה הראשונה. תאר את הקשיים של העולים ואת דרכי קליטתם בארץ.
מושגים
א. "אעלה בתמר".
ב. ביל"ו.
ג. אליעזר בן יהודה.התנועה הציונית בימי הרצל

1. הסבר את הבעיה של העם היהודי בגולה ופתרונה לפי תורתו הציונית של הרצל.
2. הספר "מדינת היהודים" - כיצד הרצל מתאר בו את הבעיה של העם היהודי בגולה, הפתרון והדרך להגשמתו. הצג את התגובות שהספר עורר והסבר את חשיבותו.
3. שאלה כללית - תאר פעולות של הרצל, מתחומים שונים, שנקט כדי לקדם את תורתו או את פתרון ה"בעיה היהודית" והסבר את תכליתן/מטרתן.
4. הקונגרס הציוני הראשון - תאר את "תוכנית באזל" והסבר כיצד התוכנית
מבטאת את תפיסתו הציונית של הרצל.
5. תאר את פעילותו הארגונית של הרצל לבנית התנועה ומוסדותיה – ההחלטות הארגוניות בקונגרס הציוני הראשון, כינוס הקונגרסים, המוסדות שהוקמו וגיוס תומכים (בדגש על רוסיה).
6. "אלטנוילנד" - הסבר מדוע הרצל כתב ספר זה, תוכנו והביקורת כלפיו.
7. תאר את המשא ומתן הדיפלומטי של הרצל להשגת צ´רטר עם גרמניה, תורכיה ואנגליה. הסבר מדוע פנה לכל מדינה ומדוע נכשל המשא ומתן איתה. או הצג את הנימוקים שהעלה הרצל במו"מ המדיני כדי לשכנע מדינות אלו לתמוך במתן צ´רטר לציונים ומדוע הן דחו את פניתו של הרצל.
8. פולמוס אוגנדה - הסבר מה הניע את הרצל להביא את ההצעה להתישבות באוגנדה בקונגרס השישי. מה היו נימוקי המחייבים את ההצעה ומה היו נימוקי השוללים אותה. הסבר מה היו תוצאות הויכוח, או מדוע נוצר עקב כך משבר קשה בתנועה הציונית.
9. הצג את הביקורת בתנועה הציונית כלפי תורתו ודרכי הפעולה של הרצל.
10. מושגים
א. "מדינת היהודים".
ב. צ´רטר.
ג. הצעת אוגנדה.


הזרמים בציונות:
הציונות הרוחנית והציונות הדתית

1. הסבר את הבעיה של העם היהודי, הפתרון, ואת הדרכים לפתרונה עפ"י הציונות הרוחנית (אחד העם) והציונות הדתית (המזרחי).
2. הסבר את מושגי היסוד הבאים בתורתו של אחד העם :"צרת היהדות", "צרת היהודים", ו"מרכז רוחני לאומי".
3. הסבר את ביקורתו של אחד העם על תורתו ופעילותו של הרצל מזה ועל ההתישבות בארץ ישראל (ציונות מעשית) מזה.
4. מושגים
א. "בני משה".
ב. "המזרחי".תקופה שלישית- נושאים נבחרים מתולדות ישראל והעמים בשנים 1905 - 1920

ארץ ישראל והתנועה הציונית בשנים 1904-1914

הציונות הסינתטית
1. הצג את עקרונותיה של הציונות הסינתטית.
2. המשרד הארץ ישראלי – תפקידו והחשיבות/המשמעות של הקמתו.

העליה השניה
1. הגורמים / הסיבות לעליה השניה.
2. העליה השניה - היקפה, ארצות המוצא, הרקע הכלכלי-חברתי של העולים, המטרות, האידיאולוגיה / השקפת העולם של העולים.
3. הסבר מה היו האידיאלים / הרעיונות שהנחו את אנשי העליה השניה. הצג את דעותיהם של אנשי הרוח של העליה השניה (א"ד גורדון, י"ח ברנר ויוסף ויתקין). כיצד הם מומשו בפועל בתחומים השונים (התארגנות פוליטית, מפעל ההתישבות והתחום הביטחוני).
4. שאלה כללית - הקשיים שנתקלו בהם קבוצות עולים שונות במפגש עם המציאות בא"י ודרכי ההתמודדות עם הקשיים.
5. "כיבוש העבודה" הלכה למעשה בימי העליה השניה – מהו הרעיון וכיצד ניסו להגשימו. התייחס בתשובתך לעולים ממזרח אירופה ומתימן. הצג את טיעוני האיכרים והפועלים בנושא. מה היו תוצאות המאבק.
6. התפתחותה של ההתישבות השיתופית בימי העליה השניה, יסודותיה הרעיוניים וצורותיה (חוות לאומיות, הקולקטיב בסג´רה, הקבוצה בדגניה, הקואופרציה במרחביה ואחוזות). הצג את מאפייניה של כל צורת התישבות.
7. הצג את פעילותו של ארתור רופין (ראש המשרד הארץ-ישראלי) בתחום ההתישבות, או הסבר את הזיקה בין החלוצים למשרד הארץ-ישראלי.
8. שאלת השמירה העברית ודרכי הגשמתה בימי העליה השניה, או ארגון "השומר" - הגורמים להקמתו, התפתחותו וחשיבותו, או כיבוש השמירה – מטרות, קשיים והישגים.
9. מפלגות הפועלים בעליה השניה - מאפייני המפלגות, הגורמים להקמתן, והמצע האידיאולוגי של "הפועל הצעיר" ו"פועלי ציון". הסבר עקרונות ותחומי פעילות דומים ונקודות מחלוקת בין המפלגות.
10. התפתחות הישוב העירוני בתקופת העליה השניה בדגש להקמת תל-אביב.
11. "מלחמת השפות" - גורמיה, מהלכה וחשיבותה על עיצוב דמותו התרבותית-לאומית של הישוב היהודי-ציוני בא"י.
12. עלייתם של יהודי תימן בימי העליה השניה - גורמים, היקף, קשיי קליטתם בארץ ותרומתם.
מושגים
א. א.ד.גורדון.
ב. המשרד הארץ-ישראלי.


מלחמת העולם הראשונה
1. הצג את מאפייניה של מלחמת העולם הראשונה, או הסבר את המושג מלחמה עולמית טוטאלית והצג את מאפייניה / ביטוייה בתחום הצבאי, הכלכלי והחברתי.
2. שאלה כללית – הצג יוזמות של בריטניה וצרפת (או של מעצמות אירופה) במהלך מלחמת העולם הראשונה בשאלת עתיד המזרח התיכון.
3. מכתבי חוסיין-מק מהון (1915) – תוכנם, מניעי הצדדים בהתכתבות זו והבעיות שנובעות ממכתבים אלה.
4. הסכם סייקס פיקו (1916) – תוכנו, המניעים של בריטניה וצרפת לחתימתו והבעיות העולות ממנו.
5. מושגים:
א. אגרות חוסיין-מק מהון (1915-1916).
ב. הסכם סייקס-פיקו (1916).
ג. המרד הערבי (1916-1918)

התנועה הציונית בתקופת מלחמת העולם הראשונה

הצג את העמדה הרשמית של התנועה הציונית בתקופת מלחמת העולם הראשונה והסבר את המניעים לעמדה זו.
1. הגדודים העבריים - הסבר את הגורמים להקמתם, תאר את הקמתם ופעילותם בתקופת המלחמה.
2. הצהרת בלפור - הסיבות השונות לפירסומה ותוכנה. הסבר את המושגים הבעייתים בהצהרה והקשיים שנובעים מכך. ערוך השוואה בינה לבין התזכיר הציוני (או הטיוטה הציונית) והסבר את הסיבות להבדלים בנוסח. התגובות להצהרה וחשיבותה או משמעותה מנקודות מבט שונות (בריטים, ערבים, יהודים - ציונים, יהודים משתלבים / מתבוללים ויהודים אורתודוכסים).
מושגים:
א. הגדודים העבריים.

סיום מלחמת העולם הראשונה וועידת השלום בפריז

1. הצג את תוכנו של מסמך "14 הנקודות" של הנשיא וילסון ואת חשיבותו/משמעותו.
2. הצג את הסכמי שביתת הנשק וסיומה הרשמי של מלחמת העולם הראשונה.
3. ועידת השלום בפריס (1919) – המדינות שיוצגו בועידה, העמדות של בריטניה, צרפת וארה"ב לגבי הסכם השלום הרצוי ותוכנו של חוזה ורסאי.
4. הדרישות של המשלחות היהודיות שהופיעו בפני ועידת השלום בפריס וההחלטות שהתקבלו בה בנושא היהודים.
מושגים:
א. נאום "14 הנקודות" (ינואר 1918).
ב. "ועד המשלחות היהודיות".
ג. חוזי המיעוטים.
ד. קלמנסו.


blogTV Live
Copyright©1996-2014, תפוז אנשים בע"מ